Schwalbacher Strasse 36, 65183 WiesbadenZaštita podataka

1. Osnove

Ova izjava o zaštiti podataka namijenjena je informiranju korisnika ove web stranice o vrsti, opsegu i svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka od strane operatera web stranice Milenka Bartulović, Schwalbacherstr. 36, 65183 Wiesbaden.

Operater web stranice vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših podataka i tretira Vaše osobne podatke povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima. Budući da nove tehnologije i stalni daljnji razvoj ove web stranice mogu rezultirati promjenama ove izjave o zaštiti podataka, preporučamo da ponovno čitate izjavu o zaštiti podataka u redovitim intervalima.

Prema članku 4. st. 1 DS-GVO, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na identificiranu ili identificiranu fizičku osobu (subjekt podataka). Fizička osoba se smatra prepoznatljivom ako se može identificirati, izravno ili neizravno (putem mapiranja), identifikatorom kao što je njezino ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za njezin fizički, fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

Definicije korištenih izraza (npr. “osobni podaci” ili “obrada”) mogu se pronaći u članku 4. GDPR-a.

2. Ime i adresa odgovorne osobe

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Milenka Bartulović
Schwalbacher Strasse 36
65183 Wiesbaden

Telefon: 0611 40 88 33
E-pošta: mail[a]restaurant-mauritius.de

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

3. Datoteke zapisnika poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane poslužiteljske log datoteke, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. Ovi su:

 • Vrsta preglednika i verzija preglednika
 • korišteni operativni sustav
 • URL preporuke
 • Naziv hosta računala koje pristupa
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
 • IP adresa

Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi podaci se prikupljaju na temelju članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za tehnički besprijekornu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice – datoteke zapisnika poslužitelja moraju biti snimljene u tu svrhu.

4. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Operater web stranice prikuplja, koristi i prosljeđuje vaše osobne podatke samo ako je to dopušteno zakonom ili ako pristajete na prikupljanje podataka.

Osobni podaci su svi podaci koji se koriste za identifikaciju vaše osobe i koji se mogu pratiti do vas – na primjer vaše ime, adresa e-pošte i telefonski broj.

Također možete posjetiti ovu web stranicu bez davanja osobnih podataka. Međutim, kako bismo poboljšali našu online ponudu, spremamo vaše pristupne podatke ovoj web stranici (bez osobne reference). Ovi pristupni podaci uključuju npr. B. datoteku koju ste zatražili ili naziv vašeg internet provajdera. Zbog anonimizacije podataka nije moguće donositi zaključke o vašoj osobi.

5. Vaša prava kao nositelja podataka

Prema važećim zakonima, imate različita prava u vezi sa svojim osobnim podacima. Ako želite ostvariti ta prava, pošaljite svoj zahtjev e-poštom ili poštom na adresu navedenu u odjeljku 1, jasno identificirajući se.

U nastavku ćete naći pregled svojih prava.

5.1 Pravo na potvrdu i informacije

Imate pravo u bilo kojem trenutku od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, imate pravo od nas dobiti besplatne informacije o osobnim podacima pohranjenim o vama zajedno s kopijom tih podataka. Nadalje, postoji pravo na sljedeće informacije:

  1. svrhe obrade;
  2. kategorije osobnih podataka koji se obrađuju;
  3. primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  4. ako je moguće, planirano trajanje tijekom kojeg će se osobni podaci pohranjivati ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog trajanja;
  5. postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se tiču vas ili na ograničenje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor na ovu obradu;
  6. postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu;
  7. ako se osobni podaci ne prikupljaju od vas, sve dostupne informacije o podrijetlu podataka;
  8. postojanje automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i – barem u ovim slučajevima – smislenim informacijama o uključenoj logici te opsegu i namjeravanim učincima takve obrade za vas.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim jamstvima u skladu s člankom 46. GDPR-a u vezi s prijenosom.

5.2 Pravo na ispravak

Imate pravo zahtijevati da bez odlaganja ispravimo sve netočne osobne podatke koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhe imate pravo zahtijevati dopunu nepotpunih osobnih podataka – također putem dopunske izjave.

5.3 Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”)

Imate pravo zatražiti od nas da odmah izbrišemo osobne podatke koji se odnose na vas, a mi smo dužni odmah izbrisati osobne podatke ako postoji jedan od sljedećih razloga:

  1. Osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
  2. Opozivate svoju privolu na kojoj se obrada temeljila u skladu s člankom 6. stavkom 1. GDPR-a, slovom a ili člankom 9. stavkom 2. slovom a GDPR-a i nema druge pravne osnove za obradu.
  3. Prigovarate obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i nema važnih legitimnih razloga za obradu ili prigovarate obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
  4. Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
  5. Brisanje osobnih podataka potrebno je za poštivanje pravne obveze prema pravu Unije ili države članice kojoj podliježemo.
  6. Osobni podaci prikupljeni su u vezi s uslugama informacijskog društva koje se nude u skladu s člankom 8. stavkom 1. GDPR-a.

Ako smo osobne podatke objavili i dužni smo ih izbrisati, poduzet ćemo odgovarajuće mjere, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, kako bismo obavijestili odgovorne za obradu podataka koji obrađuju osobne podatke. da ste od njih zatražili brisanje svih veza ili kopija ili replikacija tih osobnih podataka.

5.4 Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti od nas da ograničimo obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  1. točnost osobnih podataka osporavate tijekom razdoblja koje nam omogućuje da provjerimo točnost osobnih podataka,
  2. obrada je nezakonita i vi ste odbili brisanje osobnih podataka i umjesto toga zatražili ograničenje korištenja osobnih podataka;
  3. više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali su vam podaci potrebni za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili
  4. Uložili ste prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, sve dok još nije utvrđeno jesu li legitimni razlozi za nas važniji od vaših.

5.5 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugoj odgovornoj osobi nesmetano s naše strane, pod uvjetom da

  1. obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom a GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. slovom GDPR-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom b GDPR-a i
  2. obrada se provodi automatiziranim postupcima.

Kada ostvarujete svoje pravo na prenosivost podataka u skladu sa stavkom 1., imate pravo ishoditi da osobne podatke izravno prenosimo drugoj odgovornoj osobi, ukoliko je to tehnički izvedivo.

5.6 Pravo na prigovor

Imate pravo, iz razloga koji proizlaze iz vaše posebne situacije, u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se temelji na članku 6. stavku 1. (e) ili (f) GDPR-a; to se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama. Više ne obrađujemo osobne podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

5.7 Automatizirane odluke uključujući profiliranje

Imate pravo ne biti podvrgnuti odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke na vas ili na sličan način značajno utječe na vas.

5.8 Pravo na opoziv privole prema zakonu o zaštiti podataka

Imate pravo opozvati privolu za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku, sve dok to ne dopušta ili zahtijeva nijedan viši zakon.

5.9 Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici vašeg prebivališta, vašeg radnog mjesta ili mjesta navodne povrede, ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka nezakonita.

6. Kontakt

Ako nas kontaktirate (npr. putem kontakt obrasca, e-pošte ili telefona), vaši glavni podaci (npr. ime, dob), podaci za kontakt (npr. adresa, e-mail, telefonski broj), podaci o sadržaju (npr. komunikacijski sadržaj, fotografije, videozapisi) će biti obrađeni, u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor na vaš zahtjev.
U tom kontekstu, nikakva cijena se ne daje niti prosljeđuje trećim stranama osim ako je to izričito navedeno prilikom unosa podataka, na primjer ako pozovemo vanjskog pružatelja usluga. Podaci će se koristiti samo za obradu zahtjeva.

Podaci će biti izbrisani čim više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. to je slučaj kada je dotični razgovor s korisnikom završio. Razgovor je završen kada se iz okolnosti može zaključiti da su dotične činjenice konačno razjašnjene.
Pravna osnova za obradu podataka je pristanak korisnika putem jasno potvrđujuće radnje u kontekstu uspostavljanja kontakta sukladno članku 6. st. 1 lit. GDPR
Ako je kontakt usmjeren na sklapanje ugovora, dodatna pravna osnova za obradu je članak 6. st. 1 lit. b GDPR.

7. Bilteni

Ako želite primati newsletter ponuđen na ovoj web stranici, potrebna nam je e-mail adresa, prezime i podaci koji nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da ste primili newsletter slažem se. Daljnji podaci prikupljaju se samo na dobrovoljnoj osnovi. Podatke prikupljene od vas koristimo isključivo za slanje newslettera i ne prosljeđujemo ih trećim stranama. Prilikom registracije na naš newsletter koristimo tzv. duplu opt-in proceduru. To znači da ćemo vam nakon registracije poslati e-mail na e-mail adresu koju ste naveli, u kojoj ćemo vas zamoliti da potvrdite da želite da vam se newsletter pošalje. Ako ne potvrdite svoju registraciju u roku od 2 tjedna, vaši će podaci biti blokirani i automatski izbrisani nakon mjesec dana. Osim toga, spremamo vrijeme registracije i potvrde.

Obrada podataka unesenih u obrazac za registraciju odvija se isključivo na temelju vašeg pristanka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO). Svoj pristanak za pohranu podataka, adrese e-pošte i njihovu upotrebu za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer putem poveznice “odjava” u newsletteru. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost operacija obrade podataka koje su se već dogodile.

Podaci pohranjeni kod nas u svrhu slanja newslettera bit će pohranjeni sve dok se ne odjavite s newslettera i obrisani nakon što se odjavite s newslettera.

Sendinblue

Koristimo Sendinblue za slanje našeg newslettera. Dobavljač je Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Njemačka. Podaci koje unesete u svrhu pretplate na newsletter bit će pohranjeni na serverima Sendinblue u Njemačkoj. Vaši će podaci biti proslijeđeni Sendinblue GmbH. Sendinblueu je zabranjeno prodavati vaše podatke i koristiti ih u druge svrhe osim slanja biltena.

Uz pomoć Sendinbluea moguće je analizirati naše newsletter kampanje. Na primjer, možemo vidjeti je li poruka newslettera otvorena i koje su veze, ako ih ima, kliknute. Na taj način možemo utvrditi, između ostalog, na koje se linkove posebno često klikalo.

Ako ne želite da vas Sendinblue analizira, morate se odjaviti s newslettera. U tu svrhu dajemo vam vezu za odjavu u svakom newsletteru.

Za detaljne informacije o značajkama Sendinblue, molimo pogledajte sljedeću poveznicu:
https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/

Za više informacija o zaštiti podataka pogledajte politiku privatnosti Sendinblue na: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/

8. Google karte

Na našoj web stranici koristimo Google karte za prikaz naše lokacije i izradu uputa. Ovo je usluga koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 SAD, u daljnjem tekstu “Google”.

Kroz certifikaciju prema EU-US Privacy Shield-u (“EU-US Privacy Shield”)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google jamči da se pri obradi podataka u SAD-u poštuju i propisi o zaštiti podataka EU-a.

Kako bismo omogućili prikaz određenih fontova na našoj web stranici, prilikom pristupa našoj web stranici uspostavlja se veza s Google poslužiteljem u SAD-u.

Ako pozovete komponentu Google karte integriranu u našu web stranicu, Google će pohraniti kolačić na vaš krajnji uređaj putem vašeg internetskog preglednika. Vaše korisničke postavke i podaci se obrađuju kako bi se prikazala naša lokacija i izradio opis rute. Ne možemo isključiti da Google koristi poslužitelje u SAD-u.

Pravni temelj je čl.6 st. 1 lit. f) GDPR. Naš legitimni interes leži u optimizaciji funkcionalnosti naše web stranice.

Putem na ovaj način uspostavljene veze s Googleom, Google može odrediti s koje je web stranice poslan vaš zahtjev i na koju IP adresu treba poslati upute.

Ako ne pristajete na ovu obradu, imate mogućnost spriječiti instalaciju kolačića postavljanjem odgovarajućih postavki u svom internet pregledniku. Pojedinosti o tome možete pronaći pod “Kolačićima” iznad.

Osim toga, korištenje Google karata i informacija dobivenih putem Google karata podliježe Googleovim Uvjetima korištenja i Uvjetima i odredbama za Google karte.

Osim toga, Google nudi pod
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
daljnje informacije.

9. Promjena politike privatnosti

Zadržavamo pravo povremeno prilagoditi naše propise o zaštiti podataka tako da uvijek budu u skladu s aktualnim zakonskim zahtjevima ili uvesti promjene u naše usluge u izjavi o zaštiti podataka. Potičemo vas da povremeno pregledavate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informirani o tome kako štitimo osobne podatke koje prikupljamo. Nastavkom korištenja usluge prihvaćate ovu Politiku privatnosti i sva njihova ažuriranja.

10. Valjanost

Izjava o zaštiti podataka trenutno je važeća i zadnji put je izmijenjena 26. veljače 2021.